Ligi Halowe Logo Załóż własną ligę
Ligi Halowe Logo Załóż własną ligę


Boiska mobilne na wynajem do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, 3x3 i streetball


Regulamin LigiHalowe.pl


§ 1 Ogólne pojęcia


1. REGULAMIN – zbiór niniejszych zasad, które powinny być przestrzegane przez obydwie strony zawierające umowę.

2. ADMIN - osoba świadcząca usługi udostępnienia zasobów Portalu na rzecz Użytkowników Portalu.

3. UCZESTNIK – każda osoba mająca związek z daną ligą (organizator, zawodnik, trener, sędzia, kibic itp.).

4. PROFIL UŻYTKOWNIKA - zbiór danych udostępnionych przez Użytkowników Portalu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby usług świadczonych przez Admina.

5. ORGANIZATOR (ADMIN LIGI) – osoba (właściciel) założonej ligi.

6. UŻYTKOWNIK — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Portal. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

§ 2 Ogólne zasady


1. Korzystanie z Portalu jest DARMOWE.

2. Właścicielem Portalu LigiHalowe.pl jest osobą fizyczną - Mateusz Gendera z siedzibą w Gostyniu (zwany dalej „Adminem” bądź „Właścicielem”).

3. Ligihalowe.pl jest Portalem społecznościowym zrzeszającym Użytkowników o podobnych zainteresowaniach.

4. LigiHalowe.pl to Portal (miejsce) do prowadzenia lig halowych, szkolnych, trawiastych itp.

5. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego konta w Portalu.

6. Każda założona liga musi posiadać swój wewnętrzny Regulamin, który powinien być przestrzegany przez Uczestników ligi.

7. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Internetu, poprzez wypełnienie stosownego formularza rejestracyjnego. Z chwilą zarejestrowania Użytkownik otrzymuje Profil w Portalu, tj. unikalny login oraz hasło, co jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Właścicielem umowy na czas nieokreślony.

8. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna.

§ 3 Zasady korzystania z Portalu


1. Użytkownicy, korzystający z Portalu muszą być osobami pełnoletnimi lub - w przypadku osób niepełnoletnich, które ukończyły 13 rok życia - działać na podstawie zgody rodziców albo prawnych opiekunów. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia proszone są o nie dokonywanie rejestracji w Portalu.

2. Rejestracja osoby fizycznej korzystającej z Portau dokonywana jest po podaniu imienia i nazwiska, miejscowości.

3. Portal może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie Portalu do dystrybucji jakichkolwiek materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.

4. Dane kontaktowe Użytkowników Portalu umieszczane przez Użytkowników w Portalu mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

5. W przypadku naruszenia postanowień Umowy lub Regulaminu przez Użytkownika Portalu Admin Portalu może usunąć naruszające Regulamin materiały, wypowiedzi itp.

6. Treści wulgarne zamieszczone przez Użytkownika będą usuwane bez ostrzeżenia.

7. Login Użytkownika oraz nazwa drużyny, o których mowa w ust. 13 § 3, nie mogą w jakiejkolwiek formie zawierać komercyjnych nazw firmy lub elementów, jednoznacznie kojarzących się z ta nazwą, poza sytuacja opisaną w ust. 15 § 3.

§ 4 Organizator ligi


1. Organizator ligi jest właścicielem ligi założonej przez siebie i to on odpowiada za informacje umieszczane w lidze. Może on również wskazać osoby zarządzające ligami, które są współodpowiedzialne za informacje zawarte na stronie ligi.

2. Organizator powinien poinformować Admina Portalu o każdym naruszeniu Regulaminu Portalu.

3. Organizator, jest jednocześnie Użytkownikiem Portalu i powinien przestrzegać pozostałych zasad, dotyczących Użytkowników.

§ 5 Odpowiedzialność Portalu


1. Portal ma prawo do wysyłania na konta e-mail Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Portalu oraz informacji o bieżących ofertach Portalu.

2. Portal ma prawo do wysyłania na konta e-mail Użytkowników informacji handlowych.

3. Portal ma prawo do okresowego wyłączania dostępności Portalu w celu jego rozbudowy, konserwacji lub rozwiązywania problemów technicznych.

4. Portal nie odpowiada za treści i poglądy prezentowane przez Użytkowników. Wszelkie poglądy i treści Użytkownicy prezentują imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

5. Użytkownik akceptuje to, że Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania jednego Użytkownika Portalu względem innego Użytkownika.

6. Portal nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami Portalu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące umieszczanych treści ogłoszeń i kontaktów rozwiązują między sobą sami Użytkownicy.

7. Portal nie ponosi odpowiedzialności za:

- skutki wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie (jeśli wspomniane wejście w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie nie nastąpiło z winy Portalu).

- przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Portalu, a w szczególności z przyczyn technicznych ani z przyczyn zależnych od Portalu takich jak konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, skokiem napięć, wyładowań atmosferycznych.

- utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od Portalu.

- jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości.

- treści i inną zawartość wiadomości przesyłanych na konta e-mail Użytkowników przez innych Użytkowników Portalu, stron internetowych Użytkowników oraz wszelką inną treść zamieszczoną w Portalu.

§ 6 Ochrona danych osobowych


1. Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody, Portal ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. Portal udostępnia dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

2. W przypadku zamieszczania przez Użytkownika na stronach internetowych Portalu danych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926) ich przetwarzanie następuje na podstawie faktu podania ich do publicznej wiadomości przez Użytkownika (opublikowanie tych danych na stronie internetowej).

§ 7 Rozwiązanie Umowy


1. Złamanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczne z udzieleniem ostrzeżenia, bądź usunięciem Profilu Użytkownika (decyduje Admin Portalu).

2. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta z Portalu. Użytkownik powinien przesłać informację zawierającą wolę usunięcia konta z Portalu na adres e-mail admin@ligihalowe.pl

3. Zakończenie działalności Portalu jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy z Użytkownikiem.
Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin Copyright © 2009-2018 LigiHalowe.pl      POLITYKA PRYWATNOŚCI